വജ്രലേപ കൂട്ടുകൾ ഭാഗം 3

വജ്രലേപ കൂട്ടുകൾ ഭാഗം 3

#KnowYourRoots 4

ബ്രിഹദ്‌സംഹിതയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വജ്രലേപകൂട്ട്...

ചേരുവകൾ
-------------------
      ● കോലരക്ക് (Secretion of insect Laccifier Lacca)
      ● കോവക്ക (Ivy gourd/Coccnia Grandis)
      ● ഗുഗുളു (Camiphora Roxburghii)
      ● വിളക്കിന്റെ നാളത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കരി
      ● വിളങ്കായ (wood apple / Feronia Elephantum)
      ● ഇളം കൂവളങ്കായുടെ കുരു
      ● കാരമുള്ളിൻ ചെടിയുടെ കായ് (Canthium Perviflorum)
      ● ആര്യവേപ്പ് (azadirachta indica)
      ● പനചിക്കായ (Diospyros paniculata)
      ● മലങ്കാരക്ക/മദനഫലം (Randia Dumetorum)

ഇവ മുൻപത്തെ പോസ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ച വജ്രലേപം പോലെ തന്നെ 256 മടങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് എട്ടിൽ ഒന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് താഴെ പറയുന്നവ കൂടെ അരച്ചു ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവം ആക്കിയെടുക്കുന്നു

    ● ഇലിപ്പ (Cynometra Ramiflora)
    ● മഞ്ചട്ടിയുടെ കറ (Rubia Cordifloria)
    ● നറുംപശമരത്തിന്റെ പശ (Commiphora myrrha)
    ● നെല്ലിക്ക (Emblica Officinalis)

ഇപ്രകാരം അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതം ആവശ്യാനുസരണം ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം.

#KnowYourRoots

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow